نصب سه عدد پایه دوربین جهت پروژه پایش تصویری در دو ورودی شهر ویست

 

 

پربازدیدهای این هفته