برنامه ریزی فضای شهری برای توسعه باجذب سرمایه های مردمان عزیز غیرمقیم در ویست از الویتهای مدیریت شهری است.