دست همه شهروندان وسرمایه گذارانی که میتوانند در رشد وتوسعه اقتصاد واشتغال وکارافرینی و کسب وکارشهری سرمایه گذاری کنند را میفشاریم .