طرح استقبال نوروزی

درحال آماده سازی و تکمیل نصب دو المان نوروزی در سطح شهر ویست