___معرفی اعضای شورا_________________________

​نام و نام خانوادگی : آقای مهدی فروغی
سمت شاخص :(رِییس شورای اسلامی شهر)

​نام و نام خانوادگی : سید محسن هل اتايی
سمت شاخص:( نایب رِییس شورای اسلامی شهر)

​نام و نام خانوادگی : عبدالله داودوندی
سمت شاخص :(
خزانه دار شورای اسلامی شهر )

​نام و نام خانوادگی : حیدر ناطقی 
سمت شاخص:(منشی شو
رای اسلامی شهر​​​​​​​)

​نام و نام خانوادگی : حبیب شیخ قمی
سمت شاخص:(منشی شو
رای اسلامی شهر​​​​​​​)