__ساعت مراجعه به شورا______________________________

شهروند گرامی
ساعت مراجعه به دفتر شورای اسلامی شهر ویست
روزهای شنبه و چهارشنبه
از ساعت 17 الی 19 شب
تلفن تماس
37485050